سخنران کلیدی

سخنران کلیدی

سخنرانان کلیدی کنفرانس (keynote speakers conference)افراد شناخته شده ، با تجربه و صاحب نظر در حیطه محور های کنفرانس و دغدغه های روز موجود هستند که به اجرای سخنرانی  در حدود سی دقیقه شامل مطالب بروز علمی ، چالش ها و راهکار ها و همچنین بیان تجربیات خود میپردازند .

در حقیقت میتوان گفت سخنرانان کلیدی به تنظیم لحن اصلی یا خلاصه کردن پیام اصلی یا به عبارتی بیان بطن اصلی کنفرانس میپردازند .بهترین سخنرانان کلیدی آنهایی هستند که  می توانند بینش ارزشمندی درباره اهداف کنفرانس ارائه دهند . علاوه بر این، سخنرانان کلیدی  کنفرانس در جمع کردن مخاطبان جهت الهام بخشیدن، تعامل، قدرت، و البته، انگیزه دادن به آنها برای رسیدن به نتایجی مثل افزایش بهره وری و نوآوری های  موثر مهارت دارند.

در انتهای سخنرانی های کلیدی شرکت کنندگان میتوانند پرسش های خود را مطرح کنند .

    نظرات