دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس

دبیر کنفرانس شخصی حقیقی است که توسط رییس کنفرانس تعیین می شود.


- دبیر کنفرانس باید حداقل تحصیلات کارشناسی در زمینه مرتبط با موضوع کنفرانس با 10 سال سابقه کار مرتبط داشته باشد؛ 

یا مدرک کارشناسی ارشد با 5 سال سابقه کار مرتبط داشته ؛

یا حداقل 10 سال سابقه  عضو هیات علمی دانشگاه را داشته باشد.

- از نظر رئيس کنفرانس توان اجرايي (اداري و مالي ) را دارا باشد.

وظایف دبیر کنفرانس :

1- هدایت و نظارت کلی  امورعلمي, اجرايي و اداري- مالي
2- پيگيري اجرايي كليه مصوبات 
4- ارايه گزارش ماهانه ازپیشبرد  امور
6- كليه قراردادهاي مالي و غير مالي کنفرانس پس از بررسيهاي لازم توسط دبير امضا مي گردد.

    نظرات