دبیر اجرایی

دبیر اجرایی

دبير اجرائي همايش افراد متناسب و داراي توانمندي هاي لازم را جهت عضويت در كميته اجرائي و شركت در جلسات دعوت مي نمايد.

شرح وظايف كميته اجرايي همايش :
1- تنظيم برنامه اجرايي همايش
2- تشكيل واحدهاي عملياتي كميته اجرايي و انتصاب مسئولین مربوطه
3- تعيين محل برگزاري همايش و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهاي احتمالي آن
4- تعيين محل اسكان مدعوين ويژه و بازديد و بررسي امكانات و كمبودهاي احتمالي آن
5- تعيين ميزان وجه ثبت نام با در نظر گرفتن هزينه هاي برنامه و اعتبارات آن، با هماهنگي مركز آموزش مداوم دانشگاه
6- اقدام جهت دريافت امتياز آموزش مداوم همايش از طريق دفتر آموزش مداوم دانشگاه
7- پيگيري و نظارت بر اجراي كليه فعاليتهاي مشخص شده جهت واحدهاي عملياتي كميته اجرايي كه بطور مبسوط در ادامه ذكر گرديده است
واحدهاي عملياتي كميته اجرايي :
1- دبيرخانه، هماهنگي و تبليغات
2- انتشارات
3- تداركات
4- تشريفات، روابط عمومي
5- سمعي و بصري
6- طراحي و امور سايت
شرح وظايف دبيرخانه همايش
دبيرخانه مهمترين جزء تشكيلات اجرايي و كانون رهبري و هماهنگي فعاليتهاي اجرايي يك همايش است .

اهم فعاليتهاي دبيرخانه همايش بطور خلاصه شامل موارد زير است:

1- پيگيري تشكيل جلسات هماهنگي بين برگزاركنندگان و كميته هاي مختلف همايش ، تنظيم صورتجلسات و پي گيري مصوبات
2- پايش مداوم روند اقدامات اجرايي مطابق با جداول زمانبندي همايش
3- انجام كلي روند مربوط به پذيرش مقاله ، ارسال مقاله به دبير علمي همايش و جمع آوري نظرات هيئت داوران با هماهنگي دبير علمي
4- كسب اطلاع از روند ثبت نام ، آمار ثبت نام كنندگان ، دريافت و جمع آوري فيش بانكي ثبت نام كنندگان
5- انجام كليه امور مكاتباتي همايش ، تبليغات و اطلاع رساني همايش

    نظرات