اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

اولین همایش ملی فلسفه برای کودک

اولین همایش ملی فلسفه برای کودک یک کنفرانس در شهر بیرجند می باشد

اولین همایش بین المللی فناوری های نوین درمهندسی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

اولین همایش بین المللی فناوری های نوین درمهندسی نفت، گاز و پتروشیمی ایران

اولین همایش بین المللی فناوری های نوین درمهندسی نفت، گاز و پتروشیمی ایران یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی

هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه یک کنفرانس می باشد

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی عمران یک کنفرانس در شهر زنجان می باشد

هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

  • محل برگزاری
نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ

نوزدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ یک کنفرانس می باشد

هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت

هفدهمین کنفرانس بین المللی بهداشت، درمان و ارتقای سلامت یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

اولین همایش ملی تعامل انسان و رایانه: نظریه ها و کاربردها

اولین همایش ملی تعامل انسان و رایانه: نظریه ها و کاربردها

اولین همایش ملی تعامل انسان و رایانه: نظریه ها و کاربردها یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

سیزدهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

سیزدهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری

سیزدهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری یک کنفرانس می باشد

هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

  • محل برگزاری
پنجمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

پنجمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت

پنجمین کنفرانس بین المللی پرستاری، مامایی و مراقبت یک کنفرانس می باشد

شانزدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

شانزدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره

شانزدهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

بیست و یکمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

بیست و یکمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

بیست و یکمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست یک کنفرانس در شهر شیروان می باشد

همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین

همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین

همایش اعتلای هویت ایرانی و اسلامی در معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه های ساختمانی در عصر نوین یک کنفرانس در شهر تهران می باشد

اولین کنفرانس بین المللی در اطلاعات، محیط زیست و مدیریت انرژی

اولین کنفرانس بین المللی در اطلاعات، محیط زیست و مدیریت انرژی

اولین کنفرانس بین المللی در اطلاعات، محیط زیست و مدیریت انرژی یک کنفرانس می باشد