کمیته راهبردی

کمیته راهبردی

کمیته راهبردی متشکل از :

دبیر کنفرانس ،

دبیرعلمی، ‌

دبیر اجرایی،

کارکنان اجرایی دبیرخانه،

و افراد صاحب نظر در حوزه های مربوط به کنفرانس میباشد 

در اصل نقش مشاوران کلیدی برگزاری یک کنفرانس را دارند  .جلسات این کمیته هر دو یا سه هفته یکبار  در جهت نظارت بر پیشبرد برنامه های کمیته های علمی و اجرایی  قبل از ارائه به کمیته های مربوطه برگزار میشود ، یعنی کمیته راهبردی ابتدا برنامه ها و طرح ریزی های هر کدام از کمیته ها را بررسی ، تجزیه و تحلیل میکند و سپس آنها را به کمیته های مربوطه ارائه میدهد.

کمیته راهبردی میتواند با نیازسنجی های دقیق در نقش مشاوران متخصص  گام بزرگی را در جهت برگزاری یک کنفرانس خوب بردارند.این کمیته با ارزشیابی های مرحله به مرحله در مورد  نحوه ادامه فعالیتها تصمیم گیری میکند.

 وظایف کمیته راهبری:

1) بازبینی برنامه ها و طرح ها، پروژه ها و هزینه های کنفرانس و در صورت نیاز اصلاح و ارائه راهکار در جهت ارتقا و پیشبرد اهداف

2) مشخص کردن  نشست‌های تخصصی هر کنفرانس 

 

    نظرات