پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

محورهای کنفرانس:

بهینه سازی خطی و غیرخطی
مدل های حمل و نقل و شبکه
بهینه سازی در محیط های غیرقطعی ( فازی، نایقینی، استوار، تصادفی، ...)
بهینه سازی ترکیبیاتی
تحلیل پوششی داده ها
سبد بهینه رمز ارزها
مدلسازی مالی و ریسک
کنترل بهینه و کاربردهای آن
روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری
مدلسازی ریاضی در تحقیق در عملیات
تصمیم گیری چند معیاره و کاربردهای آن
بهینه سازی شبکه زنجیره تامین و لجستیک
کاربردهای تحقیق در عملیات در علوم مختلف و مهندسی

نظرات