هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»

هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»

محورهای همایش:

۱- هنر جدید و رویکردهای هنرمندان معاصر
۲-گونه شناسی هنر جدید
۳-خاستگاه های بروز و ظهور هنر جدید، تکانه های مفهومی و پیشگامان هنر معاصر
۴-نقد نهادی و مداخله های فرهنگی در هنر
۵-فراهنر و توجه به سیاست، علم، محیط زیست، ایدئولوژی، نژاد و جنسیت در درونمایه ها و جنبش های هنر معاصر

نظرات