دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

محورهای کنگره:

محور های فناوری های نوین در :
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مهندسی شیمی و نانوفناوری
زیست فناوری
برق و مکانیک
کشاورزی
محیط زیست
معماری و شهرسازی
صنایع و ایمنی صنعتی
فناوری های نرم و مدیریت

نظرات