سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

محورهای کنفرانس:

قوانین و مقررات قوانین و احکام توسعه‎ ‎کشور
قوانین محاسبات عمومی، برنامه و بودجه و برگزاری مناقصات
قانون آیین نامه معاملات دولتی و نظامات فنی و اجرایی در کشور
قانون کار و تامین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی مرتبط
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان
قراردادها و تعهدات قراردادهای همسان/ الحاقی/ معین اداری (داخلی و بین المللی)
قراردادهای مهندسان طراح/ ناظر/ مجری و تعهدات مهندسان در HSSE
قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان
قراردادهای بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان، ساختمان و تاسیسات
قراردادهای سرمایه گذاری/ مشارکت عمومی خصوصی
حل و فصل اختلافات رویکرد حقوقی مدیریت ادعا در پروژه های ساخت
روش های غیرالزام آور (مذاکره/میانجی گری/ سازش)
روش های نیمه الزام آور و الزام آور (هیات، داوری، رسیدگی قضایی)
ماهیت و نقش شورایعالی فنی و کمیته فنی پیمان در داوری
مورد کاوی دعاوی و شکوائیه های ساختمانی
رویکرد حقوقی فناوری های نوین در صنعت ساخت رویکرد حقوقی مدل سازی اطلاعات ساخت
رویکرد حقوقی قراردادهای هوشمند در صنعت ساخت
رویکرد حقوقی بلاک چین ها در صنعت ساخت
رویکرد حقوقی تجارت الکترونیک در صنعت ساخت
مدیریت حقوقی و قراردادی مبتنی بر فن آوری اطلاعات

نظرات