سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار

محورهای همایش:

تولید و اشتغال دانش بنیان و نقش آن در پایداری کسب و کار

امنیت سیاسی-اجتماعی و پایداری کسب و کارها در ایران

پایداری کسب و کارها در استان خوزستان

۱- محورهای رشته مدیریت
مبانی نظری پایداری کسب و کار
مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)
گزارشگری و شاخص های پایداری کسب و کار
تجربیات و رموز پایداری کسب و کار
وضعیت موجود، روندها و آینده پایداری کسب و کار
فناوری و پایداری کسب و کار
مدیریت استراتژیک و مدل های کسب و کار پایدار
مدیریت تولید و عملیات و زنجیره تامین پایدار
مدیریت منابع انسانی پایدار
مدیریت بازاریابی پایدار
مدیریت مالی پایدار
سایر موضوعات تخصصی مدیریت پایدار

۲-محورهای رشته اقتصاد
عوامل کلان اقتصادی(تولید، تورم، بیکاری و...) و پایداری کسب و کار
تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز و پایداری کسب و کار
حکمرانی خوب، وضعیت اقتصاد سیاسی و پایداری کسب و کار
سیستم بانکداری و پایداری کسب و کار
کارایی بخش عمومی، کسری بودجه دولت و پایداری کسب و کار
بازار بورس، بازار مالی و پایداری کسب و کار
آموزش، ICT و اینترنت و پایداری کسب و کار
بازار انرژی و پایداری کسب و کار
محیط زیست و پایداری کسب و کار
صنایع دانش بنیان و پایداری کسب و کار

۳- محورهای رشته علوم اجتماعی
سبک زندگی در استان خوزستان و الگوهای کسب و کار
تکانه ها و چالش های اقلیمی استان خوزستان، فضای کسب و کار
سازمان های مردم نهاد محلی، توسعه محلی، بهبود فضای کسب و کار،
سنت ها، آیین ها و رسوم جوامع محلی، الگوهای کسب و کار
سرمایه اجتماعی، احساس امنیت اجتماعی و پایداری کسب و کارها
مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها، حمایت اجتماعی، پایداری کسب و کارها در استان خوزستان
کار آفرینی اجتماعی، نوآوری اجتماعی در بحران، پایداری کسب و کارها
تحولات جمعیتی و بازار کار در استان
پنجره فرصت جمعیتی، مهاجرت سرمایه انسانی، پایداری کسب و کار
اعتیاد در محیط کار، بهره وری، امنیت شغلی
مشارکت زنان استان در بازار کار، مدل های کسب و کار
هویت حرفه ای، تعهد حرفه ای، اخلاق کسب و کار

۴-محورهای رشته حقوق
حقوق مالکیت و کسب و کار پایدار
بایسته های حقوقی حکمرانی مطلوب زیست محیطی
حق توسعه و پایداری کسب و کار
نقش حقوق محیط زیست در پایداری کسب و کار
نقش حقوق رقابت در پایداری کسب و کار
نقش حقوق فناوری های نوین در پایداری کسب و کار
نقش حقوق مالکیت فکری در پایداری کسب و کار
نقش حقوق تجارت بین الملل در پایداری کسب و کار

۵- محورهای رشته علوم سیاسی
توسعه سیاسی و پایداری کسب و کار و اشتغال
امنیت و پایداری کسب و کار و اشتغال
شایسته سالاری و پایداری کسب و کار و اشتغال
اعتماد سیاسی و پایداری کسب و کار و اشتغال
سیاست خارجی و پایداری کسب و کار و اشتغال
حکمرانی دینی و پایداری کسب و کار و اشتغال
حقوق شهروندی و پایداری کسب و کار و اشتغال
کارآمدی نظام سیاسی و پایداری کسب و کار و اشتغال

نظرات