هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

هشتمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن

محورهای همایش:


ناوگان ریلی
مدیریت عملیات حمل و نقل ریلی
راه آهن برقی
کنترل و سیگنالینگ
اقتصاد و سیاست گذاری
ایمنی و قابلیت اطمینان
راه آهن شهری و حومه ای
راه آهن پرسرعت
برنامه ریزی ریلی، اثرات اجتماعی و پاندمی کرونا

نظرات