چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی

چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی

محورهای کنفرانس:

- ادبیات کودک و نوجوان
- ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
- انواع ادبیات (حماسی، غنایی، عرفانی ،...)
- ویرایش و نگارش در زبان و ادبیات فارسی
- ادبیات تطبیقی
- ادبیات عامه
- ادبیات روایی
- دستور زبان
- تاریخ زبان
- گویشهای رایج زبان فارسی
- تاثیرپذیری ادبیات فارسی از فرهنگ اسلامی
- فرهنگ و ادب فارسی
- نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی ایران
- زبان شناسی همگانی
- عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان و ادبیات فارسی
- بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزه زبان و ادبیات فارسی
- سایر زمینه های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی

نظرات