نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

نهمین کنفرانس ملی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت کامپیوتر، مدیریت و حسابداری

محورهای کنفرانس:

مدیریت
مدیریت دانش - مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی - مدیریت تحقیق و توسعه - مدیریت صنعتی - مدیریت آموزشی - مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک - مدیریت تکنولوژی - مدیریت ریسک - مدیریت کشاورزی - سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت

حسابداری
حسابداری منابع انسانی - حسابداری سرمایه فکری - حسابداری دولتی و پاسخگویی - بانکداری نوین و الکترونیک - قوانین و استانداردهای حسابداری - مدیریت مالی و حسابداری - مدیریت بازار و حسابرسی - سایر مباحث مرتبط با علوم حسابداری

کامپیوتر
شبکه های کامپیوتری - سیستم های چند رسانه ای - سیستم های نرم افزاری - الگوریتمها و محاسبات - سیستم های چندعامله - سیستم های هوشمند - مهندسی نرم افزار - معماری سیستم های کامپیوتر - هوش مصنوعی - سایر مباحث مرتبط با علوم کامپیوتر

نظرات