هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران

محورهای همایش:

پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات فارسی
- ادبیات کودک و نوجوان
- ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
- انواع ادبیات (حماسی، غنایی، عرفانی ،...)
- ویرایش و نگارش در زبان و ادبیات فارسی
- ادبیات تطبیقی
- ادبیات عامه
- ادبیات روایی

زبان شناسی
- دستور زبان
- تاریخ زبان
- گویشهای رایج زبان فارسی
- زبان شناسی همگانی

پژوهش های نوین در زبان و ادبیات جهان (عربی، انگلیسی، فرانسه، روسی و آلمانی)
- زبان و ادبیات جهان و روش ها و رویکردهای آن
- تاریخ ادبیات جهان و نقد زبانی و ادبی
- عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان و ادبیات جهان
- بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزه زبان و ادبیات جهان
- سایر زمینه های مرتبط با زبان و ادبیات ایران و جهان

نظرات