هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

محورهای کنفرانس:

علوم انسانی :
علوم مدیریت - اخلاق و فرهنگ اسلامی - الهیات و معارف اسلامی - زبان و ادبیات فارسی - زبان شناسی - تاریخ و تمدن اسلامی - روانشناسی - علوم جغرافیایی - علوم اقتصادی - علوم سیاسی - فقه و حقوق - علوم تربیتی - مشاوره- هنر ایرانی

مطالعات اجتماعی :
جامعه شناسی مسائل اجتماعی - برنامه ریزی رفاه اجتماعی - مدیریت خدمات اجتماعی - مطالعات زنان و خانواده - علوم ارتباطات اجتماعی - پژوهش علوم اجتماعی - فلسفه علوم اجتماعی - زیست اخلاق اسلامی - سازگاری اجتماعی - ازدواج و خانواده - مطالعات جوانان - جمعیت شناسی - رشد اجتماعی

نظرات