چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

محورهای کنفرانس:

مدیریت
مدیریت دانش - مدیریت دولتی - مدیریت بازرگانی - مدیریت تحقیق و توسعه - مدیریت صنعتی - مدیریت آموزشی - مدیریت اجرایی - مدیریت استراتژیک - مدیریت تکنولوژی - مدیریت ریسک - مدیریت کشاورزی - کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا - استارت آپ و شرکت ها دانش بنیان- سایر مباحث مرتبط با علوم مدیریت
حسابداری
حسابداری منابع انسانی - حسابداری سرمایه فکری - حسابداری دولتی و پاسخگویی - بانکداری نوین و الکترونیک - قوانین و استانداردهای حسابداری - مدیریت مالی و حسابداری - مدیریت بازار و حسابرسی - سایر مباحث مرتبط با علوم حسابداری

نظرات