اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری

اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری

محورهای همایش:

✔محور ویژه همایش: تحریک تقاضا و رونق بازار گردشگری در دوران همزیستی با بیماری کرونا

✔نقش زنان و توانمندیهای آنان در ابعاد مختلف علمی – پژوهشی، اجتماعی (گردشگری)، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، زیست محیطی، عمرانی و فناوری (چاپ دو مقاله برتر در فصلنامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدار)

✔شناسایی و بررسی راهکارها و چگونگی برون رفت از بحران ها و بیماری های پاندمیکو رونق اقتصاد گردشگری

✔نقش قوانین و مقررات گردشگری در احیاء اقتصاد گردشگری در دوران کرونایی و پسا کرونا

✔بررسی و تاثیر فرهنگ جامعه در مقابل آثار بازدارنده و مخرب بیماری های پاندمیک (کرونا ویروس)بر اقتصاد گردشگری

✔اقتصاد گردشگری و تاثیر سازمان ها و نهادهای بهداشت و درمان جهانی، بین المللی و ملی در دوران کرونا و پسا کرونا

✔آسیب شناسی اقتصاد گردشگری و بیماری های پاندمیک در کشور

✔بررسی ارتباط اقتصادو بیماری های پاندمیک

✔بررسی و تبیین تجربیات داخلی و خارجی در خصوص فرایندها و نتایج سیاست گذاری در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی گردشگری

✔ارزیابی و تحلیل وضعیت اقتصاد گردشگری در سطح ملی و بین المللی و نحوه تاثیر آن بر سیاست های تجارت و اقتصاد الکترونیکی داخلی و خارجی

✔آینده نگاری تجارت و اقتصاد الکترونیکی گردشگری، راهکارها، روش ها، اصول و چارچوب ها

✔بررسی تجربه سیاست گذاری تجارت و اقتصاد الکترونیکی در صنعت گردشگری

✔تاثیر دیجیتال مارکتینگ و فناوری اطلاعات در توسعه اقتصاد گردشگری

✔فناوری اطلاعات، کسب و کار الکترونیک و توسعه در اقتصاد گردشگری

✔سازو کارهای جذب بخش خصوصی در سرمایه گذاری و توسعه بازارهای هدف

✔الگوهای نوین اقتصاد، کسب و کار توسعه ملی- منطقه ایی در اقتصاد گردشگری

✔روش های افزایش درآمدی مردم محلی از اقتصاد اکوتوریسم

✔اقتصاد گردشگری و مرزهای سیاسی

✔سیاستهای اقتصاد گردشگری

✔اقتصاد مقاومتی و گردشگری

✔بانک و بورس در گردشگری

✔گردشگری، اشتغال و کارآفرینی

✔گردشگری و بخش خصوصی

✔گردشگری و تولید ناخالص ملی

✔گردشگری توسعه اقتصادی و تجارت

✔گردشگری و سازمانهای اقتصادی(اکو)

✔گردشگری و بنگاههای اقتصادی

✔گردشگری، قانون گذاری و تسهیلات

✔اقتصاد گردشگری و هتلها، واحدهای اقامتی، بومگردیها و ….

✔اقتصاد گردشگری و رستورانها

✔اقتصاد گردشگری و آژانسهای مسافرتی

✔اقتصاد گردشگری و غذاهای سنتی ایران

✔اقتصاد گردشگری و زیرساخت ها (هوایی و زمینی)

✔اقتصاد گردشگری و فعالیتهای ورزشی

✔چالش ها و راهکارهای اقتصاد گردشگری طبیعی

✔سازوکارهای علمی و اجرایی اقتصاد گردشگری

✔ضرورت وجود ژئوپارک ها و میزان تاثیرگذاری آن ها در اقتصاد گردشگری

نظرات