دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین

محورهای همایش:

۱. رسوب شناسی، چینه شناسی و زمین شناسی کواترنری
۲. زمین شناسی اقتصادی و معدنکاری
۳. پترولوژی و ژئو شیمی
۴. زمین شناسی نفت ، اکتشافات و استخراج منابع هیدروکربوری
۵. زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زمین شناسی
۶. آلودگی منابع آب و خاک و پیامدهای زیست محیطی آن
۷. کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی
۸. مدلسازی و فناوریهای نوین در زمین شناسی
۹. ژئوتوریسم ، گوهرشناسی و زمین شناسی پزشکی

نظرات