پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

معرفی کنفرانس

فرهنگ به عنوان نیروی مستقل و موثر در شکل گیری رفتار، افکار و اخلاق مردم در جریان کنش ها و واکنش های اجتماعی و ساختارهای ارتباطی است. هیچ جامعه ای نیست که در آن فرهنگ وجود نداشته باشد، با این حال جوامع در شکل نوع و فرهنگ با هم تفاوت دارند. از طریق فرهنگ است که اعضای جامعه می آموزند که چگونه بیندیشند وچگونه عمل نمایند. فرهنگ شکل دهنده به محیط و زمینه ساز تحولات اقتصادی، سیاسی واجتماعی و حتی تکنولوژیکی است. پژوهشگران معتقدند که اعتلای هر جامعه به فرهنگ آن بستگی دارد، به طوری که حتی ما با یاری فرهنگ می توانیم مسیر حرکت حیات آن جامعه را بررسی و پیش بینی نمائیم.
بسیاری از رفتارهای مطلوبی که در زندگی روزمره شاهد آن هستیم برخاسته از نوع فرهنگ آن جامعه و در حقیقت بازتاب تجربه های سازنده نسل های گذشته به نسل های آینده و رفتارهای نامطلوب اجتماعی به دلیل ضعف در فرآیند فرهنگ پذیری است. در واقع فرهنگ روشی برای زندگی در جامعه است که تمام معانی آن تجربه اجتماعی را در بر می گیرد.
زمانی که فرآیند انتقال فرهنگ به افراد با نقصان مواجه شود شاهد احتمال بروز آسیب هایی در برخی از رفتارهای اجتماعی خواهیم بود. مردم تمام فرهنگها و جوامع (حتى در توسعه یافتهترین کشورها) در معرض مشکلات رفتارى مانند پنهانکارى، دروغگویی، ضعیف بودن کار جمعی، شتابزدگی، قانون گریزی، مصرف گرایی، وقت نشناسی و مانند آن بوده و هستند، در کشور ما نیز علاوه بر اینکه صفات و رفتارهاى خوب کم نبوده و نیست، ولى صورت مساله را نیز نمىتوان پاک کرد که خلقیات ایرانى، بحثانگیز شده است. در دهه های اخیر رفتارهای روزمره افراد دچار آسیب های فراوانی شده و به سوی رفتارهای سودجویانه و فردگرایانه سوق داده شده است. در واقع آسیب هایی که در سال های اخیر به فرهنگ ایرانی وارد شده است قابل مطالعه و بررسی است.
امیداست برگزاری این کنفرانس بتواند آسیبهای موجود در جامعه از بعد فرهنگی واجتماعی را در یابد ، بررسی کند و سپس در نشست های دیگر جواب هایی برای حل مشکل را بدهد

محورهای کنفرانس

۱) توانمند سازی جامعه در حوزه روانشناسی:
۱-۱) تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
۲-۱) روانشناسی خانواده و ازدواج
۳-۱) روانشناسی شخصیت
۴-۱) روانشناسی سلامت
۵-۱) مشاوره و راهنمایی
۶-۱) روانشناسی صنعتی
۷-۱) روانشناسی تربیتی
۸-۱) روانشناسی عمومی
۹-۱) برنامه ریزی درسی
۱۰-۱) آموزش الکترونیک
۱۱-۱) روانشناسی بالینی
۱۲-۱) آموزش و پرورش
۲ ) توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی:
۱-۲) اخلاق اسلامی و مردم شناسی
۲-۲) حسابداری و علوم اقتصادی
۳-۲) علوم اجتماعی و فرهنگی
۴-۲) الهیات و معارف اسلامی
۵-۲) پژوهش علوم اجتماعی
۶-۲) تعلیم و تربیت اسلامی
۷-۲) مطالعات علوم سیاسی
۸-۲) فلسفه تعلیم و تربیت
۹-۲) تاریخ و تمدن اسلامی
۱۰-۲) زبان و ادبیات فارسی
۱۱-۲) مطالعات فقه و حقوق
۱۲-۲) علوم مدیریت

نظرات