پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

محورهای همایش:

  • آینده پژوهی و آبخیزداری
  • آبخیزداری و پدافند غیرعامل
  • مدیریت جامع و توسعه پایدار آبخیزها
  • خشکسالی، مدیریت آبخیزها و امنیت ملّی
  • مدیریت پایدار منابع آب و خاک و امنیت ملّی
  • سیلاب، مدیریت آبخیزها و امنیت ملّی
  • مسائل اقتصادی- اجتماعی حوزه های آبخیز و امنیت ملّی
  • مدیریت جامع آبخیزهای دامنه شمالی البرز و امنیت ملّی و منطقه ای

نظرات