کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک

کنفرانس ملی صنعت برق و الکترونیک

محورهای همایش:

  • الکترونیک

  • قدرت
  • کنترل
  • مخابرات
  • کامپیوتر
  • مهندسی پزشکی

نظرات