همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی

همایش ملی بزرگ بهداشت و صنایع غذایی

محورهای همایش:

۱. بهداشت و ایمنی مواد غذایی
۲. صنایع غذایی و کنترل کیفیت
۳. توریسم غذایی و غذاهای خیابانی
۴. خرما و محصولات جانبی
۵. صادرات محصولات غذایی به حوزه خلیج فارس
۶. فرصتهای سرمایهگذاری در استان خوزستان و جنوب غرب کشور
۷. غنیسازی و بستهبندی مواد غذایی
۸. بستهبندی مواد غذایی
۹. پروبیوتیکها و غذاهای عملگرا
۱۰. میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی و مواد غذایی
۱۱. نانوتکنولوژی و مواد غذایی
۱۲. شیمی و سمشناسی مواد غذایی
۱۳. تغذیه و سلامتی

نظرات