کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع

کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع

محورهای همایش:

۱- علوم داده
۲- امنیت کامپیوتر
۳- بازیهای کامپیوتری
۴- محاسبات توزیع شده
۵- مهندسی نرم افزار
۶- مخابرات
۷- هوش مصنوعی
۸- پردازش سیگنال
۹- معماری کامپیوتر و سامانههای دیجیتال
۱۰-الکترونیک
۱۱- قدرت
۱۲- کنترل

نظرات