سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق

محورهای کنفرانس:

مدیریت دولتی،تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی،مدیریت اسلامی، مدیریت رسانه، مدیریت بازرگانی، مدیریت گردشگری و هتلداری، مدیریت دانش،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،مدیریت محیط زیست،مدیریت فرهنگی،مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت صنعتی،مدیریت تولید و عملیات، مدیریت سیستم ها، تحقیق در عملیات، استرتژی صنعتی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت آموزشی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت بیمه، مدیریت تشکیلات و روشها، مدیریت تکنولوژی، مدیریت انتقال تکنولوژی، مدیریتانتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی،تحقیق و توسعه،مدیریت فناوری اطلاعات،کسب و کار هوشمند،مدیریت منابع اطلاعاتی، سایبر و فضای مجازی، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژی های توسعه صنعتی، مدیریت تولید، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت تحول، مدیریت بازاریابی داخلی، مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت مالی، مهندسی مالی، مالی بین الملل، مدیریت بازار،مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی، مدیریت ،بازاریابی و رسانه ها در ورزش،مدیریت علوم ورزشی، مدیریت آموزش عالی، مدیریت بودجه، مدیریت تطبیقی و توسعه، مطالعات بین رشته ای در مدیریت

* مجموعه حسابداری شامل:

حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت، حسابداری بخش عمومی، حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابداری منابع انسانی، تامین مالی، مدیریت مالی و بانکداری

* مجموعه حقوق شامل:

حقوق، علوم قضایی و ثبت، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق مالکیت فکری، حقوق اقتصادی، حقوق محیط زیست، حقوق عمومی، حقوق بینالملل، حقوق تجارت بینالملل و حقوق بشر، حقوق اداری،علوم سیاسی و روابط بین الملل، علوم و قرآن، فلسفه، الهیات و معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی، حقوق محیط زیست

* مطالعات بین رشته ای در مدیریت و حسابداری

* مطالعات بین رشته ای در مدیریت و حقوق

* سایر موضوعات مرتبط با مدیریت، حسابداری و حقوق

نظرات