دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی

دومین گردهمایی علمی محیط زیست کاربردی

محورهای علمی:

محیط زیست و کشاورزی

فناوری های نوین در محیط زیست

آلودگیهای زیستمحیطی (آب، خاک و هوا)

حقوق محیط زیست

مدیریت منابع آب و تغییر اقلیم

حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری

مدیریت انرژی

محیط زیست و صنعت (HSE)

پدافند غیرعامل و دفاع زیستی

فرهنگ محیط زیستی

محیط زیست انسانی

نظرات