چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

محورهای کنفرانس:

لکترونیک

الکترونیک نوری ، فوتونیک و سلولهای خورشیدی

مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنالهای مخلوط

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی

طراحی سیستمهای دیجیتال/ نهفته/ سیستم روی تراشه/ شبکه روی تراشه

الکترونیک دیجیتال/VLSI

فناوری میکرو / نانو الکترونیک

ادوات نیمه هادی و فرآیند ساخت آنها

MEMS/NEMS/MOES

الکترونیک زیستی / کاربردی / قدرت

فیزیک و فناوری ساخت حسگرها

سایر موضوعات مرتبط با الکترونیک

قدرت

عایق، فشارقوی و گذراهای الکترومغناطیسی

دینامیک و پایداری سیستم قدرت

بهرهبرداری و برنامهریزی سیستم قدرت

حفاظت سیستم قدرت

سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی

قابلیت اطمینان سیستمهای انرژی الکتریکی

کیفیت توان الکتریکی

مدیریت انرژی و بازار برق

انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده

شبکههای هوشمند و ریزشبکهها

ماشینهای الکتریکی و ترانسفورماتورها

مبدلهای الکترونیک قدرت

محرکههای الکتریکی

کنترل

سیستمهای کنترل خطی

کنترل غیرخطی

کنترل مقاوم

سیستمهای مقید

رباتیک

کنترل هوشمند

مدلسازی، تخمین، شناسایی سیستم و عیب یابی

هدایت و ناوبری

اتوماسیون و کنترل صنعتی

مخابرات

آنتن

مایکروویو، موج میلیمتری و تراهرتز

انتشار امواج، سازگاری الکترومغناطیسی و روشهای عددی در الکترومغناطیس

رادار و سونار

پردازش گفتار

پردازش تصویر و ویدئو

پردازش سیگنالهای دیجیتالی

مخابرات سبز و کنترل توان

تخصیص منابع و مدیریت تداخل

مخابرات مشارکتی و رادیوشناختی

مخابرات سیار و بیسیم

مخابرات نوری

شبکههای مخابراتی

تئوری اطلاعات و کدینگ

رمزنگاری و مخابرات امن

کامپیوتر

سیستمهای هوشمند و محاسبات نرم

پردازش هوشمند سیگنال

دادههای حجیم و محاسبات ابری

شبکههای کامپیوتری و سیستمهای توزیعشده

امنیت و رمزنگاری

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

مهندسی نرمافزار

معماری سیستمهای کامپیوتری

مهندسی پزشکی

پردازش سیگنالهای بیولوژیکی

تصویربرداری و پردازش تصاویر پزشکی

مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی

ابزار دقیق پزشکی

سایر موضوعات مرتبط با مهندسی پزشکی

_ صنعت و اقتصاد برق

نظرات