هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

هفتمین دوره همایش ملی پژوهش در علوم اجتماعی و روانشناسی ایران

محورهای کنفرانس:

جامعهشناسی، مردم شناسی و ارتباطات

علوم سیاسی و روابط بینالملل

حقوق

فلسفه و فلسفه علم

روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی

علوم مدیریتی

نظرات