ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

محورهای کنفرانس:

 • موضوعات مهندسی زمین (اکتشاف، زمین شناسی مهندسی و موضوعات مرتبط)
 • سنگ شناسی
 • چینه شناسی
 • دیرین شناسی
 • کانی شناسی
 • زمین شناسی فیزیکی
 • زمین شناسی اقتصادی
 • زمین شناسی ژئوفیزیکی
 • زمین شناسی زیستمحیطی و زمینپزشکی
 • زمین شناسی نفت
 • سایر موضوعات مرتبط در حوزه علوم زمین

نظرات