ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه

محورهای همایش:

۱. دانش افزایی و توانمندسازی معلمان (شیوه های آموزشی و ارزشیابی)
۲. چالش های هوش ( غربالگری دانش آموزان، آسیب شناسی آزمون های ورودی و کارکرد انواع مدارس)
۳. رتبه بندی مدارس ( فضای فیزیکی و معماری، روان شناسی محیط، استفاده از تکنولوژی و مدارس هوشمند)
۴. آموزش های زودهنگام ( آموزش متناسب با نیازهای واقعی زندگی و بازارکار، نقش انجمن اولیا و مربیان)
۵. آسیب شناسی مدارس ( مشکلات بالینی، اختلالات رفتاری و یادگیری، فضای مجازی)
۶. روان شناسی مثبت گرا و مدرسه ( شادکامی و ارتقای سلامت روانی)
۷. کرونا و فضای مجازی

نظرات