اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو

هدف این کنفرانس تعمیق ارتباط دو طرفه صنعت خودرو و پژوهشهایانجام شده در نهادهای پژوهشی مانند دانشگاهها، مراکزپژوهشی وشرکتهای دانش بنیان از طرق زیر است:

  • آگاهی از تحقیقات روز ایران و جهان در رابطه با توسعه فناوریهای مورد استفاده از صنعت خودرو
  • توسعه شبکه محققان، فناوران و کارآفرینان صنعت خودرو
  • آگاهی عمومی از پیشرفتهای صنعت خودروی ایران و بهبود تصویر ذهنی جامعه از صنعت خودرو
  • بهبود سیاستگذاریها در صنعت خودرو
  • بررسی سیاستگذاری برای پیشرفت صنعت خودرو با تمرکز بر توسعه توان ساخت داخل در سطوح صنعتی، شبکه تامین و بازار خودرو
  • اقتصاد دانش بنیان در صنعت خودرو با تمرکز بر فناوریهای پاک در تولید (Industry ۴.۰) و خودروهای پاک
  • روشهای مدرن مالی و جذب سرمایه و سرمایهگذاری خطرپذیر
  • مدیریت و کارآفرینی مبتنی بر نوآوری
  • اکوسیستم نوآوری و روشهای نوآوری باز و بسته در صنعت خودرو
  • آینده پژوهی در صنعت خودرو و فناوریهای متحولکننده صنعت و بازار

محورهای کنفرانس:

زمینههای مختلف مورد نیاز برای پیشرفت صنعت خودرو در گام دوم، در کل زنجیره ارزش افزوده (از طراحی و تولید مواد اولیه، قطعات و مجموعهها تا خودرو، فروش و کلیه خدمات مورد نیاز مشتری و صنعت) در سطوح مختلف کلان و خرد (صنعتی، ملی و بینالمللی) در این کنفرانس در دو شاخه اصلی زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف) سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری

سیاستگذاری های کلان و صنعتی

تنظیمگری بازار

آیندهپژوهی و سناریوپردازی

روشهای تامین مالی و جذب سرمایه

مدیریت زیستبوم (اکوسیستم) نوآوری و بنگاههای دانشبنیان و نوآفرین (استارتآپها)

مدیریت زنجیره ارزش پیشینی و پسینی صنعت خودرو: (تامین تجهیزات، مواد، قطعات، تولید، فروش، شبکه توزیع و خدمات و ساختارهای آن)

مدیریت توسعه منابع انسانی در سطوح مختلف

ب) علوم مهندسی و فناوریهای نوین

فناوریهای نوین در سطح خودرو و مجموعهها

فناوریهای نوین طراحی

فناوریهای نوین در مواد و قطعات

فناوریهای نوین در کاربری خودرو

فناوریهای نوین تولید و Industry ۴.۰

فناوریهای نوین در کسب و کارهای مرتبط

نظرات