اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

محورهای همایش:

ژئوشیمی اکتشافی

ژئوفیزیک

ارزیابی ذخیره

چالزنی و انفجار

بارگیری و باربری

معدن کاری سطحی

معدن کاری زیرزمینی

تهویه معادن

طراحی معادن

خردایش و مدل سازی

خواص سنجی و پرعیارسازی

هیدرومتالورژی

کنترل زمین و نگهداری

حفرچاه و فضای زیرزمینی

ژئوتکنیک

ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های مرتبط با معادن و صنایع معدنی

بازسازی معادن

اقتصاد معدن

ایمنی در معادن

نظرات