ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه

ششمین همایش چالش های مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضائیه

معرفی همایش

قوه قضاییه چشم وچراغ عدالت خواهی وقانونمندی هر جامعه وکشوری است وتوجه به شان وجایگاه حقوقی وقانونی آن وعنایت به نقش ودستاوردهای قانونی وعدالت خواهانه،بستری مناسب از احترام،اعتماد وامنیت نسبت به قانون ومسولان ونظم پذیری در مردم وشهروندان را در پی خواهد داشت ودر صورت بی توجهی بدان،عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به قوه قضاییه عدم توجه به اصول وهنجارهای بین المللی وحقوق بشری مربوط به دادرسی عادلانه و وکالت شایسته وداد گستری شایسته، موجبات بی اعتمادی مردم وسلب امنیت عمومی آنها ونقض حقوق شهروندان وآزادیهای اساسی آنها می شود، فساد فزاینده در داد گستری ونظام دادرسی را در ابعاد وجنبه های گوناگون باخود به همراه خواهد داشت. استفاده قوه قضائیه از نیروهای قضایی، اداری و مدیریتی متخصص و کارآمد و تلاش برای تخصصی نمودن دادگاه ها و مراجع قضایی و دعاوی، می تواند در حفظ و اعتبار هرچه بیشتر این قوه موثر باشد.

بنظر می رسد با توجه به تغییرات و تحولاتی که رییس جدید قوه قضاییه در دستور کار خود قرار داده است مهمترین موضوعی که باید به آن پرداخته شود تغییر رویه در مدیریت قضایی و دادرسی در قوه قضاییه باشد. لذا اهم موضوعاتی که باید در شرایط فعلی در دستور کار قوه قضاییه برای برون رفت از وضعیت موجود قرار گیرد عبارتند از مطالعه و آسیب شناسی دقیق و مستمر نظام قضایی و دادرسی در ایران، تشکیل کارگروههای تخصصی و کارشناسی، ضرورت تجدید نظر در مکانیزم های قانونی و نظارتی قوه قضاییه، ضرورت توسعه و استفاده از فن آوریهای نوین الکترونیکی، وضع و تدوین و تصویب لوایح قضایی جامع و کامل، ایجاد نظام تشویق و تنبیه منابع انسانی، آموزشهای مستمر و کاربردی، ایجاد نظام شایسته سالاری و تخصص گرایی قضات، ایجاد نظام نظارت حقوقی و قضایی، توجه به اصول و هنجارهای مربوط به نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته، توجه هرچه بیشتر به شان و جایگاه قانونی و بین المللی وکلای دادگستری و همسو شدن نظام قضایی کشور با اصول حکمرانی مطلوب و لزوم حفظ و استقلال کامل دستگاه قضایی در کلیه امور و احترام به استقلال نهاد وکالت.

بدون تردید اقدام و تلاش قوه قضاییه برای حذف موانع و محدودیت های اداری، قانونی، قضایی و مدیریتی خود، برخورد جدی با قضات و کارکنان متخلف همراه با تشویق مناسب قضات و نیروهای کارآمد، استفاده از تجارت حقوقدانان، دانشگاهیان، وکلای دادگستری و تعامل روز افزون با محافل علمی می تواند در نقش آفرینی قانونمند این مرجع قانونی موثر باشد.

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در راستای تحقق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصمیم به برگزاری این همایش نموده است تا وضعیت موجود قوه قضاییه و راهکارهای بهبود وضعیت مدیریت مطلوب و موفق دستگاه قضایی کشور را در تمامی ابعاد آن در راستای اصول مقرر در قانون اساسی از دیدگاه حقوقدانان، وکلا، قضات و پژوهشگران و دانشگاهیان مورد بررسی قرار دهد. امید است با همراهی و همکاری اساتید، قضات، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران، پیشنهادات و راهکارهایی علمی برای برون رفت قوه قضاییه از وضعیت موجود ارایه گردد.

محورهای همایش:

-آسیب شناسی مدیریت قضایی ودادرسی

-قانونمند کردن نظام مدیریت اداری وقضایی در قوه قضاییه

-راهکارهای پیشنهادی برای بهبود واصلاح مدیریت قضایی ودادرسی به منظورتحقق دادگستری شایسته

-شایسته سالاری وتخصص گرایی قضات وکارکنان قوه قضاییه

-کاربرد نظام مدیریت درفرایند دادرسی ومدیریت قضایی مطلوب

-تفکیک شان اداری وقضایی مدبریت در قوه قضاییه

-نظام دادرسی ومدیریت الکترونیکی به منظور کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در امور اداری وقضایی

نظرات