نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

نخستین کنفرانس ملی پوشاک، طراحی پارچه و لباس

محورهای کنفرانس:

 • -مطالعات تاریخی در پوشاک
  • سیر تحول پوشاک در دوران مختلف
  • سیر تحول نقش در پوشاک ایران
  • سیر تحول فرم در لباس اقوام مختلف
  • سیر تحول رنگ در پوشاک اقوام مختلف
  • سیر تحول استفاده از مواد مختلف در پوشاک ایرانی
 • -مطالعات تطبیقی در پوشاک اقوام ایرانی
  • مطالعات تطبیقی در پوشاک اقوام مختلف
  • مطالعات تطبیقی در پوشاک دوران مختلف
  • مطالعات تطبیقی در پوشاک مذاهب مختلف
 • -نقش جامعه و فرهنگ اجتماعی بر پوشش و مد
  • پوشش در ایران و جوامع همجوار
  • پوشش در ایران باستان
  • پوشش در ایران پس ار اسلام
  • پوشش و حدود آن در جوامع اسلامی
  • پوشش در متون و ادبیات
  • فلسفه پوشش در ایران و اسلام
  • فرهنگ ایرانی پوشش ایرانی
  • فرهنگ و هنر معاصر و ارتباط آن با طراحی مد
 • -رنگ در لباس
  • مطالعه رنگ در لباس
  • مفاهیم مرتبط با رنگ لباس
  • استفاده سمبلیک از رنگ در لباس
  • انواع ترکیببندی در لباس مجالس
  • جایگاه رنگ در مذاهب مختلف و تاثیر آن بر لباس جوامع
  • رنگ در لباس اقوام مختلف
  • رنگ در لباسهای خاص
  • جایگاه رنگ در لباس مشاغل
  • ویژگیهای استفاده از رنگ در لباس کودکان
  • ویژگیهای استفاده از رنگ در لباسهاس ورزشی
  • تاثیر رنگ بر رفتار مصرفکنندگان
  • تاثیر طراحان پارچه بر لباسهای روزآمد
 • -طراحی پارچه
  • سیر تحول طراحی پارچه در ایران
  • جایگاه طراحی پارچه در ایران
  • متدهای طراحی پارچه
  • طرح و رنگ در طراحی پارچه
  • استفاده از ابزار و نرم افزارهای مختلف در طراحی پارچه
 • -طراحی بافت و تولید پارچه
  • تاثیر بافت بر خواص فیزیکی و شیمیایی پارچه
  • ویژگیهای کاربردی انواع پارچه
  • استفاده از بافتهای مختلف در تولید پارچه
  • معرفی ماشین آلات امروزی در تولید پارچه
  • اقتصاد و نوآوری در صنعت پارچه
  • طراحی بافت پارچههای با ویژگیهای خاص( سه بعدی..)
  • استفاده از نرم افزارهای مختلف در طراحی بافت
 • -طراحی پوشاک و مد
  • طراحی لباس با کاربردهای خاص
  • طراحی لباس برای مناسبتهای خاص
  • ویژگی های لباس مشاغل
  • طراحی البسه کودک
  • طراحی البسه اقوام مختف
  • طراحی البسه ورزشی
  • کاربرد تکنولوژی و فنآوریهای نوین در طراحی پوشاک
  • تاثیرات فرهنگ و هنر بر طراحی پوشاک
  • ارتباط متقابل هنر و مد
 • -تزیین پوشاک
  • معرفی تزیینات مختلف در پوشاک
  • ویژگیهای تزیین در لباسهای مختلف
  • انواع تزیینات مورد استفاده در لباس
  • ریشهیابی تزیینات در لباس اقوام مختلف
  • مفاهیم مرتبط با تزیینات مورد استفاده در لباس
  • ویژگی های قومیتی تزیینات در لباس
  • جایگاه یراق آلات در تزیین لباس
  • تزیینات مناسبتی در لباس مجالس
  • جایگاه تزیینات در لباس مشاغل
  • طراحی انواع اکسسوری
 • -تکنیکهای، رنگرزی، چاپ و تکمیل
  • استفاده از مواد دوستدار محیط زیست در تولید منسوجات
  • استفاده از مواد بشر ساخته در تولید منسوجات
  • کاربرد مواد پیشرفته و نانومواد در صنعت پارچه و پوشاک
  • مواد رنگزای طبیعی و نقش آنها در رنگرزی و چاپ منسوجات
  • ویژگیهای مواد رنگزای طبیعی
  • روشهای مختلف در رنگرزی با مواد طبیعی
  • مواد تعاونی و نقش آنها در تولید رنگزاهای مواد طبیعی
  • مواد رنگزای صنعتی و نقش آنها در رنگرزی منسوجات
  • ویژگیهای رنگزا و رنگدانههای صنعتی
  • روشهای مختلف رنگرزی و چاپ با مواد صنعتی
  • کاربرد نانومواد و نقش آنها در رنگرزی، چاپ و تکمیل منسوجات
  • انواع روشهای تکمیل فیزیکی و شیمیایی منسوجات
 • -مد و برند سازی
  • صنعت پوشاک، مد و برند سازی در ایران و جهان
  • مدیریت، کارآفرینی و توسعه کسب و کار در صنعت پارچه و پوشاک
 • -نقش صنعت پوشاک بر محیط زیست

نظرات