الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی

الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس،مراکز زبان‌آموزی،دانشگاه‌ها و فضای مجازی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی و انجمن علمی معلمان زبان و ادبیات فارسی خراسان،همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبانآموزی، دانشگاهها و فضای مجازی را در شهریور ۱۳۹۹ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کنند.

محورهای همایش:

الف) مدارس و دانشگاهها

  1. تهیه و تدوین مواد آموزشی زبان و ادبیات فارسی و چالشهای آن
  2. نقد و بررسی متون و کتابهای زبان و ادبیات فارسی
  3. آسیبشناسی کنکور زبان و ادبیات فارسی
  4. آموزش زبان و ادبیات فارسی با تکیه بر التذاذ ادبی
  5. کاربرد زبان و ادبیات فارسی در زندگی و کار

ب) مراکز زبانآموزی

  1. بررسی روشها و منابع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
  2. مطالعات فرهنگی و بینفرهنگی در آموزش زبان و ادبیات فارسی
  3. آزمونسازی در مراکز زبان آموزی

ج) فضای مجازی

۱- معرفی زیرساختهای موجود برای آموزش مجازی و ارزیابی آنها

۲. الگوهای جهانی آموزش در فضای مجازی و معرفی موارد مناسب با فرهنگ و زبان فارسی

۲. کم و کیف منابع و مواد آموزشی مورد نیاز در فضای مجازی

۳. روشهای انگیزهبخشی به مخاطبان آموزش در فضای مجازی

۴. مهارتهای لازم برای آموزش در فضای مجازی و راههای ارتقای آن

۵. روشهای ارزیابی و آزمونسازی در فضای مجازی و نقد و ارزیابی نرمافزارهای مربوط

۶. گزارش تجربههای مفید و موثر آموزش در فضای مجازی و دلایل موفقیت آنها

نظرات