کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

دانشگاه ایلام و اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام،کنفرانس ملی تازه های علوم ورزشی و سلامترا با همکاری دانشگاهها، انجمن ها و بخش خصوصی و با هدف رشد و توسعه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی رابرگزار میکند. تاکید این کنفرانس بر جنبههای کاربردی و راهبردی و توسعهای علوم ورزشی است که از سودمندی خاص در سطح کشور برخوردارند. از تمامی پژوهشگران، دانشگاهیاندعوت میشود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس با تبادل یافتههای پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس در راستای اهدافش باشند.

محورهای کنفرانس

- فیزیولوژی و تغذیه
-مدیریت
- آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
- بیومکانیک ، مهندسی و فناوری
- رفتار حرکتی و روانشناسی

نظرات