اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت در عصرهای مختلف همواره با چالش های مختلفی روبرو بوده و بعضاً این چالش ها باعث ایجاد و بروز مشکلات ایده ای در فرایندهای تعلیم و تربیت شده است. مرتفع نمودن و حل معضلات یکی از دغدغه های اصلی متولیان امرخطیر تعلیم و تربیت بوده که تلاش کرده اند از مجرای دستاودهای علمی، راهکارهای پژوهشی را عملیاتی کنند. قطع به یقین دستاورها و پژوهش های کاربردی می تواند راهگشای بسیاری از چالش های موجود در تعلیم و تربیت باشد لذا کنفرانس پژوهش های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت سعی دارد با استفاده از رویکرد خرد جمعی و بهره برداری از نظرات و متون علمی نخبگان بتواند در زمینه توسعه توازن و پایدار تعلیم و تربیت گامی موثر بردارد.

محورهای کنفرانس:


پژوهش های کاربردی و توسعه پایداردر تعلیم و تربیت
طرح های آموزشی، چالش ها و راهکارهای کیفیت بخشی به آنها
کارآفرینی و بهره وری در آموزش و پرورش
فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت
آسیب شناسی نوآوری های نوین در نظام آموزشی ایران
تعلیم و تربیت مجازی و چالش های عصر حاضر
آموزش های مجازی نوظهور و تغییر سبک های یادگیری
آموزش و پرورش کیفیت گرا و آموزش عالی کاربردی
هنرستان ها، ارتباط با صنعت و جهش تولید
و سایر موضوعات مرتبط با تعلیم و تربیت، علوم انسانی و اسلامی

نظرات