چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

با عنایت خداوند متعال،سازمان نظام صنفی رایانه ای استان خوزستان،با همکاری علمیدانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان،دانشگاه شهید چمران اهواز،سازمان جهاد دانشگاهی خوزستانو حمایتاستانداری خوزستان،اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان،پارک علم و فناوری خوزستان، وسازمان نظام صنفی رایانه ای کشور،چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعاترا در تاریخ،ششم آذر ماه ۱۳۹۹برگزار خواهد نمود.

محورهای اصلی کنفرانس:

معماری سازمانی
مهندسی نرم افزار
سیستم های هوشمند و محاسبات نرم افزاری
اینترنت اشیاء
تجارت الکترونیک
شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی
هوش مصنوعی
امنیت اطلاعات و ارتباطات
تمامی موضوعات مرتبط با علوم مهندسی کامپیوتر و فناوری و اطلاعات

نظرات