هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

محورهای کنفرانس:

  • تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان
  • بیوسیستماتیک و رده بندی ماهیان
  • زیست شناسی، بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان
  • ژنتیک، فیزیولوژی و تکوین ماهیان
  • تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان
  • بهداشت، بیماری و انگل های ماهیان
  • ماهیشناسی کاربردی
  • ماهی و ماهی شناسی در علوم دیگر

نظرات