سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل

محورهای کنفرانس:

 • ادبیات معاصر (نظم و نثر)
 • ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
 • ادبیات داستانی
 • ادبیات کودک و نوجوان (نظم و نثر)
 • ادبیات تطبیقی و موضوع های میان رشته ای
 • نقد و بررسی متون و کتب آموزش زبان فارسی (دوره راهنمایی، متوسطه و دانشگاه)
 • انواع ادبی (حماسی، غنایی، عرفانی، تعلیمی و....)
 • نحو و ساخت واژه زبان فارسی
 • آوا شناسی و واج شناسی
 • زبان شناسی رایانه ای و
 • گویش های موجود در ایران ...
 • تحول زبان فارسی و گونه های آن
 • تاریخ ادبیات و سبک شناسی
 • دستور زبان و زبان شناسی
 • زبان شناسی قرآن
 • دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • آوا شناسی و واج شناسی
 • ادبیات تطبیقی
 • مهارتهای آموزش زبان
 • آموزش زبان به کمک کامپیوتر
 • زبانشناسی عمومی
 • زبانشناسی کاربردی
 • جامعهشناسی زبان
 • روانشناسی زبان
 • زبانشناسی پیکرهای
 • سنجش زبان
 • مطالعات ترجمه در حوزه ترجمه، آموزش، ادبیات و زبانشناسی
 • دیگر موضوعات مرتبط با زبان و ادبیات خارجی

نظرات