سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران

محورهای کنفرانس:

زبان و ادبیات

زبانشناسی

علوم تاریخی

مطالعات اجتماعی

اقتصاد و مدیریت

غرب شناسی و علم پژوهی

اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی

مطالعات قرآنی

حکمت معاصر

اخلاق و تربیت

نظریه پردازی سیاسی و روابط بینالملل

فرهنگ معاصر

مطالعات فرهنگی و ارتباطاتمحورهای میانرشتهای:

فلسفه و روششناسی علوم انسانی اسلامی

مدیریت تحول علوم انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محورهای رشتهای:

اقتصاد اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

جامعهشناسی اسلامی

ارتباطات و رسانه اسلامی

روانشناسی اسلامی

علوم سیاسی اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

مدیریت اسلامی

هنر و معماری اسلامی

نظرات