سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران

هدف اصلی این کنگره ایجاد فضایی برای ارائه آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضلاب، تجربیات موجود در صنعت آب و فاضلاب کشور و تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققین، مدیران و کارشناسان شرکتهای آب و فاضلاب، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و فاضلاب برای یافتن راه‎حلهای بهینه برای دغدغه‎ها و کمبودهای موجود در حوزه علوم و مهندسی آب و فاضلاب است.

محور ویژه: تابآوری سامانههای آب و فاضلاب

محورهای تخصصی:

۱- تامین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین)، تصفیه، توزیع و ایمنی آب شرب

۲- جمعآوری، انتقال، تصفیه، بازچرخانی و بازیافت فاضلاب و آبهای سطحی

۳- رویکردهای نوین استفاده از آب‎های نامتعارف، آب انبارها و آبهای لب‎شور

۴- فناوریهای نوین در آب و فاضلاب

۵- ارتقا، مقاوم ‎سازی و بازسازی سامانههای آب و فاضلاب

۶- مدیریت بهره‎وری منابع انسانی و تامین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضلاب

۷- رویکردهای فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط ‎زیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

۸- پدافند غیرعامل، مهندسی ارزش، مدیریت انرژی و ایمنی در خدمات آب و فاضلاب

۱۰- رویکردهای نوین تامین آب و دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها و جوامع کوچک

۱۱- برون‎سپاری، تامین مالی از منابع غیردولتی و ظرفیت خیرین و سمن‎ها در خدمات آب و فاضلاب

۱۲- تدوین استانداردها، ضوابط و تجارب بومی سامانههای آب و فاضلاب

۱۴- هوشمند سازی سامانههای آب و فاضلاب

۱۵- آموزش علوم و مهندسی آب و فاضلاب

نظرات