دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

دهمین کنگره سراسری فناوری های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران

اهداف کنگره


- آگاهی کارشناسان از نوآوریها و تکنیکهای جدید دنیا
- بررسی معضلات ،مشکلات وچالشهای فناوری های نوین در ایران
- بررسی یافته ها و ایده های صنعتی جدید
- حصول اطمینان بیشتر نسبت به توانمندیهای دانشگاهیان و پژوهشگران و صنعتگران داخلی
- ایجاد بستر مناسب برای انتقال دانش و فناوری های جدید به کشور
- زمینه سازی در جهت تشویق و ترغیب کلیه ارگان ها و افراد فعال و موثر به استفاده از فن آوری های نوین
- آشنایی دانشجویان با مباحث مرتبط با فناوری های نوین
- ترغیب بخش خصوصی به استفاده از فناوری های نوین درسایر زمینه ها
- آشنایی با ضرورت دستیابی به فناوریهای جدید به منظور حفظ استقلال و همچنین وارد شدن به بازار رقابت
- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و ترویج فرهنگ توسعه پایدار از طریق جامعه علمی.

محورهای کنگره

فناوری های نوین در حوزه مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه کشاورزی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه دامپزشکی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه فضای مجازی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه زیست فناوری با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه نفت و انرژی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه برق و مکانیک با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه صنایع و ایمنی صنعتی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه علوم و گیاهان دارویی با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه کامپیوتر و فناوری اطلاعات با رویکرد توسعه پایدار
فناوری های نوین در حوزه فناوری های نرم و مدیریت با رویکرد توسعه پایدار

نظرات