کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت

کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت

محورهای کنفرانس:

برنامه ریزی تولید و مدیریت عملیات-مدل های بهینه سازی و تکنیک های تصمیم گیری-مدیریت زنجیره تامین مدیریت انبار-طراحی سیستم های تولیدی و خدماتی تکنیک های داده کاوی-لجستیک معکوس-قیمت گذاری و مدیریت درآمد-مدیریت پروژه-مدیریت کیفیت-بهره وری و ارزیابی عملکرد-وتمام موضوعات مرتبط...

نظرات