هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

محورهای همایش:

مدیریت

حسابداری

کارآفرینی

نظرات