نخستین همایش آشنایی با شیوه های تامین مالی و روشهای جذب تسهیلات داخلی و بین المللی

نخستین همایش آشنایی با شیوه های تامین مالی و روشهای جذب تسهیلات داخلی و بین المللی

محورهاي همايش

1- تأمين مالي در راستاي اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و اجراي اصل44
    • اهميت جايگاه تأمين مالي در نيل به اهداف چشم‌انداز 20 ساله
    • تخمين منابع مالي مورد نياز براي توسعه بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي
    • تأمين مالي اصل 44: روش‌ها، الزامات، مكانيسم‌ها
    • تخمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي موفق سياست‌هاي ابلاغ اصل 44
    • الگوي تأمين منابع مالي ساير كشورها در راستاي خصوصي سازي
    • بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بر اساس الگوي بخشي در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44
    • نقش‌ بازار پول و سرمايه در تأمين مالي فرايند خصوصي‌سازي و اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44
2- شيوه‌هاي تأمين مالي داخلي و بين‌المللي
    • تأمين مالي خارجي به شيوه‌ قرضي شامل تأمين مالي از بانك توسعه اسلامي، بانك جهاني، خطوط اعتباري،
    • تأمين مالي داخلي به شيوه قرضي شامل اخذ تسهيلات بانك‌هاي داخلي و حساب ذخيره ارزي،
    • تأمين مالي به شيوه غير قرضي شامل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ساير روش‌هاي سرمايه‌گذاري
3- جايگاه نهادهاي مالي در تأمين منابع مالي مورد نياز
    • نقش شركتهاي تأمين سرمايه در تأمين مالي طرح‌ها و شركتها
    • نقش مؤسسات ليزينگ در تأمين مالي طرح‌هاي توليدي
    • نقش شركتهاي مشاور تأمين مالي و سرمايه‌گذاري در تسهيل تأمين مالي
    • نقش شركتهاي بيمه در دسترسي به منابع تأمين مالي
4- الزامات دسترسي و استفاده از منابع تأمين مالي
    • بررسي جايگاه ارزيابي اقتصادي و امكان‌سنجي در تأمين مالي
    • بررسي جايگاه مديريت تداركات در فرايند تأمين مالي
    • بررسي انواع ضمانت‌نامه‌هاي موجود در راستاي تأمين مالي خارجي و مزايا و معايب هركدام

نظرات