دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی

دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی

محورهای همایش:

علوم اسلامی

پژوهش های دینی

فقه و حقوق

الهیات و معارف

علوم تربیتی و رفتاری

علوم روانشناسی

علوم انسانی

علوم اجتماعی و فرهنگی

مدیریت و حسابداری

نظرات