کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام

محورهای کنفرانس:

مدیریت و حسابداری

علوم انسانی

هنر و معماری

آموزش و مشاوره

الهیات و معارف

زبان و ادبیات فارسی

تاریخ و فلسفه

علوم تربیتی و رفتاری

علوم دینی و اسلامی

فقه و حقوق

علوم اجتماعی و فرهنگی

نظرات