کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام

کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام

محورهای همایش:

علوم روانشناسی

علوم تربیتی و رفتاری

آموزش و مشاوره

علوم اجتماعی و فرهنگی

فقه و حقوق

علوم انسانی

علوم اسلامی

پژوهشهای دینی

نظرات