اولین همایش ملی تنوع زیستی

اولین همایش ملی تنوع زیستی

محورهای همایش:


رویکردهای اصلی همایش مبتنی بر اصول چهارگانه:

 • شناخت و معرفی تنوع زیستی
 • حفاظت از تنوع زیستی
 • بهره برداری پایدار از تنوع زیستی
 • آموزش، ارتقاء فرهنگ و جریان سازی


محورهای ارائه مقالات:

 • تنوع زیستی، حفاظت در سطح زیستگاه با رویکردهای نوین
 • تنوع زیستی، طرح ریزی حفاظت از گونه ها وجمعیت ها
 • تنوع زیستی و اهمیت حفاظت از تنوع ژنتیکی
 • تنوع زیستی، تهدیدها، چالش ها و راهکارها
 • تنوع زیستی، ابعاد حقوقی و بین المللی، کنوانسیون و پروتکل ها
 • تنوع زیستی و تغییرات اقلیم
 • تنوع زیستی، گونه های مهاجم و غیر بومی
 • تنوع زیستی، فرصت ها و تهدیدات امنیتی
 • تنوع زیستی و بهره گیری از فناوری های نوین (بیوتکنولوژی، هوشمند سازی، سیستم های اطلاعاتی و ...
 • تنوع زیستی و سلامت انسان (سلامت واحد)
 • تنوع زیستی، کشاورزی پایدار و امنیت غذایی
 • تنوع زیستی، تنوع فرهنگی و دانش بومی
 • تنوع زیستی، آموزش و مشارکت آگاهانه
 • تنوع زیستی و ارزشگذاری اقتصادی
 • تنوع زیستی، توسعه و بهره برداری
 • تنوع زیستی، بوم گردی و معیشت پایدار

نظرات