اولین کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

اولین کنگره ملی سیمای سلامت خانواده

محورهای کنگره

۱.پرستاری و مامایی و سلامت خانواده

- مراقبت های پرستاری و مامایی

-پرستاری سالمندی

۲.سلامت جنسی و باروری

- نوجوانی و بلوغ و سلامت خانواده

۳.سلامت روانی، اجتماعی و معنوی خانواده

- اقتصاد و سلامت خانواده

- فرهنگ و سلامت خانواده

۴. بیماری ، سرطان و سلامت خانواده

- بیماری حاد، مزمن و سلامت خانواده

- معلولیت ها

- طب مکمل

۵. شبکه های مجازی و سلامت خانواده

۶. بحران ها و سلامت خانواده

- بحران های طبیعی، تکاملی، اکتسابی

۷. آموزش و ارتقاء سلامت خانواده

- توانمند سازی و سبک زندگی

- سیاست گذاری سلامت

۸.حقوق و اخلاق در سلامت خانواده

نظرات